10 clips from Sam (or people whose name’s start Sam)

Who are they?

Hear Sam Smith,Samantha Mumba,Sam & Dave,Samantha Barks,Samuel L Jackson,Sam the Sham and the Pharoahs,Sammy Davis Jnr,Sam Brown,Sam Cooke,Samantha Fox